Aktuelt

Les mer om våre siste prosjekter her

VARSEL OM ENDRING AV IGANGSATT PLANARBEID FOR DALEN PÅ FJELLVÆRSØYA, GNR.71/BNR. 2 OG 4 M.FL. 

Oppstart av reguleringsarbeid Søfrøyveien 124 i frøya kommune

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, varsles det om oppstart av reguleringsplan for området Sørfrøyveien 124, på Nabeita i Frøya kommune.

Tiltakshaver er Kim Krutvik Lund, Hammarnesveien 19, 7263 Hamarvik.

Sørli arkitekter as er planutvikler.

 

Planområdet er på ca. 17,4 daa, og innbefatter eiendom gnr./bnr. 9/ 8 og 8/16.

Varslingskart viser hvilke eiendommer som blir berørt. Hensikten med planarbeidet er å utvikle et attraktivt næringsområde for å muliggjøre etablering av lokaler til service- og leverandørnæringene, først og fremst til akvakulturvirksomheten på Frøya. Det vil bli aktuelt å legge om bekkeløpet for Melkåa innenfor planområdet.

Planlagte formål: næringsbebyggelse med lager, verksted og adminstrasjon, parkering og kjørevei.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Planen er vurdert ifht. forskrift om konsekvensutredning, den skal ikke konsekvensutredes.

Opplysninger om planarbeidet kan fås hos Sørli arkitekter as tlf. 72 45 10 60.

Merknader til planarbeidet kan sendes til post@sorliarkitekter.no eller til

Sørli arkitekter as, Øragata 12a, 7200 Kyrksæterøra,

Frist for innspill: 07.07.23.

Alle mottatte merknader blir sendt Frøya kommune sammen med planforslaget.

OPPSTART AV PLANARBEID: «MERKESNESET NAUST», I HEIM KOMMUNE I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, varsles det om oppstart av privat reguleringsplan for området Merkesneset, i Heim kommune. Tiltakshaver er Merkesneset Naust as v/ Willy Merkesnes, Holten 10, 7200 Kyrksæterøra. Sørli arkitekter as er planutvikler. Planområdet gjelder eiendom gnr./bnr 101/45, 50 og 89 og gnr./ bnr. 165/10. Varslingskart viser hvilke eiendommer som blir berørt. Reguleringsplanen vil inneholde formålene: naustbebyggelse, friluftsområde på land, parkering og kjørevei. Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Areal: ca. 6 daa. Planen er vurdert ifht. forskrift om konsekvensutredning, den skal ikke konsekvensutredes. Merknader som kan ha virkning for planarbeidet kan sendes elektronisk via e-post til post@sorliarkitekter.no eller Sørli arkitekter as, Øragata 12a, 7200 Kyrksæterøra, innen 15.08.22. Alle mottatte dokument blir sendt Heim kommune sammen med planforslaget. Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos Sørli arkitekter as tlf. 72 45 10 60.

Enebolig med garasje og hybelleilighet under oppføring på Uttian, Frøya

Enebolig med garasje og hybelleilighet under oppføring på Uttian, Frøya

OPPSTART AV PLANARBEID: «MERKESNESET NAUST», I HEIM KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, varsles det om oppstart av privat reguleringsplan for området Merkesneset, i Heim kommune.

 

 

Tiltakshaver er Merkesneset Naust as v/ Willy Merkesnes, Holten 10, 7200 Kyrksæterøra.

Sørli arkitekter as er planutvikler.

Planområdet gjelder eiendom gnr./bnr 101/45, 50 og 89 og gnr./ bnr. 165/10. Varslingskart viser hvilke eiendommer som blir berørt. Reguleringsplanen vil inneholde formålene: naustbebyggelse, friluftsområde på land, parkering og kjørevei. Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Areal: ca. 6 daa.

 

Planen er vurdert ifht. forskrift om konsekvensutredning, den skal ikke konsekvensutredes. Merknader som kan ha virkning for planarbeidet kan sendes elektronisk via e-post til post@sorliarkitekter.no eller Sørli arkitekter as, Øragata 12a, 7200 Kyrksæterøra, innen 15.08.22.

Alle mottatte dokument blir sendt Heim kommune sammen med planforslaget.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos Sørli arkitekter as tlf. 72 45 10 60.

Det plankegges et nytt friidrettsbygg for Gneist IL i Bergen Det plankegges et nytt friidrettsbygg for Gneist IL i Bergen

Varsling av mindre endring av reguleringsplan for Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 119/ bnr. 3, 35, Rå, del av Fana stadion

På vegne av Gneist Arena as varsles det herved om forslag til mindre endring av reguleringsplan for Reguleringsplan for Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 3, 35 m.fl. Rå, del av Fana stadion (Nasjonal arealplan-ID 4601_63780000) legges ut på offentlig ettersyn. Endring av reguleringsplan foretas for å tilrettelegge for oppføring av flerbrukshall, i stedet for tidligere planlagt velodrom på gnr. 119/ bnr. 3. Sørli arkitekter as er engasjert som planfaglig konsulent og vi sender med dette søknad om reguleringsendring etter forenklet prosess på uttale til myndigheter, instanser og selskaper med interesser eller ansvar i området, samt grunneiere, festere og naboer som er berørt av planendringen.

 

Planendringens lokalisering, og konsekvenser av endringen, er beskrevet i vedlagte planbeskrivelse, og forslag til nytt reguleringskart og reviderte bestemmelser legges også ved.

 

Formålet med planendringen er altså å tilrettelegge for en litt annen type bebyggelse enn det som er  vedtatt i eksisterende plan. I tillegg vurderes trafikktiltak som fortau og fotgjengeroverganger ved Siljustølvegen.

 

Endringene er i tråd med planens opprinnelige hovedformål som er plan for Idrettsanlegg mm. Reguleringsområdet er ikke utvidet ifht. eksisterende plan og endringen vil ikke vil medføre økt press på dyrka mark, eller andre natur- og landskapsverdier i forhold til eksisterende reguleringsplan fra 2016. Idrettshallen vil imidlertid få et noe større fotavtrykk enn velodromen, være 2-3 meter høyere på sitt høyeste, og utfordrer dermed gjeldende byggehøyde, samt byggegrenser mot nord og nordvest. Reguleringsendringen vil berøre kulturminnet som er regulert i planen, på en måte som vil kreve arkeologisk utgraving. Det forventes ikke økt biltrafikk i området i forhold til opprinnelig planlagt bruk.

 

Frist for å komme med merknader er 24. juni 2022. De kan sendes til Sørli arkitekter, Øragata 12 a, 7200 Kyrksæterøra, eller på epost til: post@sorliarkitekter.no.

 

Dersom en har spørsmål, ønsker mer informasjon eller vil ha tilsendt varslingsdokumenter, kan en kontakte arkitekt Aage Sørli på epost: post@sorliarkitekter.no , eller telefon: 72451060 / 92607575.