Oppstart av planarbeid Melkvika i Hitra kommune

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR MELKVIKA I HITRA KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, varsles det om oppstart av detaljregulering av gnr. 120/ bnr. 2 og 93 på Melkvika, i Hitra kommune. Området er vist på kartutsnittet.

Tiltakshaver er Tor Gunnar Eriksen, Hestvikveien 15, 7247 Hestvika.

Sørli arkitekter as er planutvikler.

Planområdet er på ca. 61,8 daa, og har ikke tidligere vært regulert. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, og er i tråd med kommuneplanens arealdel. Planlagte formål: boligbebyggelse, LNFR og grøntareal, kjørevei og gangvei.

I samråd med Hitra kommune er det vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Opplysninger om planarbeidet kan fås hos Sørli arkitekter as tlf. 72 45 10 60. Grunneiere, naboer og evt. relevante organisasjoner vil bli varslet med brev.

Merknader til planarbeidet kan sendes til post@sorliarkitekter.no eller til

Sørli arkitekter as, Øragata 12a, 7200 Kyrksæterøra,

Frist for innspill: 22.10.21.

Alle mottatte dokument blir sendt Hitra kommune sammen med planforslaget.

Annonsering

Reguleringsarbeidet annonseres i avisa Hitra-Frøya fredag 24.09.21

0
Feed

Skriv en kommentar