VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM FOR GNR. 100, BNR. 133, SPJØTVOLLAN, I HEMNE KOMMUNE

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-9, blir det med dette varslet om
igangsetting av regulering på ovenfor nevnte eiendom.

Planområdet
Området som er foreslått regulert inngår i kommuneplanens arealdel, men reguleringsplan vil ikke være i samsvar med arealdelens formål. Planområdet er foreslått avgrenset som vist på vedlagte varslingskart, og omfatter et areal på ca. 12,7 daa.

Formålet med reguleringen
Reguleringsplanen vil inneholde følgende formål:
Boligbebyggelse – eneboliger
Kjørevei

Planprogram
Det er utarbeidet forslag til planprogram parallelt med varsling av oppstart. Planprogrammet skal gi føringer for hva reguleringsplanen skal inneholde, hvilke temaer som er viktig å utrede, hvordan medvirkning vil foregå og ca. fremdrift for planen. Ved høringsfristens utløp sendes uttalelser til planprogram og innspill til oppstartsvarsel over til Hemne kommune for fastsetting av planprogram. Planforslag skal også konsekvensutredes ihht. forskrift om konsekvensutredninger for planer etter Plan- og bygningsloven.

Forslagsstiller: Øra Eiendom AS

Sørli arkitekter as er utførende konsulent for planleggingen.
For nærmere informasjon, kontakt Sørli arkitekter as, tlf. 72 45 10 60.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes
Sørli arkitekter as
Øragt. 12a
7200 Kyrksæterøra
Eller sendes elektronisk: post@sorliarkitekter.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Hemne kommune. Merknadene vil bli samlet og kommentert av Sørli arkitekter as. Alle mottatte dokumenter, merknader og o.l. blir sendt kommunen etter at høringsfristen har gått ut.
Frist for merknader er satt til t.o.m. 30.08.19.

Videre saksgang
Etter at høringsfristen er ute vil utkast til planprogram evt. bli revidert, og deretter sendt ut til naboer/grunneiere sammen med skisse til reguleringskart, for evt. nye tilbakemelding. Frist 14 dager. Hemne kommune tar deretter planprogram til behandling, før forslag til reguleringsplan utarbeides.

Etter første gangs behandling av planforslag i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til og innsigelser mot planforslaget, før videre politisk behandling.

Annonsering
Reguleringsarbeidet annonseres i Avisa Sør-Trøndelag 04.07.19

Forslag til Planprogram for reguleringsplan Spjøtvollan