Reguleringsplan Nernesset Slørdal

mar 24, 2017

Sørli arkitekter as utarbeider på oppdrag fra Marine Harvest Norway AS reguleringsplan for deres settefiskanlegg i Slørdal og tilgrensende områder. Planområdet ligger på Nernesset i Slørdal i Snillfjord kommune, ved krysset mot Tannvikvågen, der Fv714 møter Fv305. Intensjonen med planforslaget er å regulere området for å tilrettelegge for utvidet produksjon av fisk, etter at Marine Harvest as fikk konsesjon på produksjon av 5 mill. settefisk, noe som er en fordobling av dagens produksjonsvolum. Ved utbygging regner man med litt mer enn en fordobling av bebygd areal. I tillegg til behov for større arealer til Marine Harvest sin drift er det behov for en mer detaljert arealdisponering for å ivareta andre interesser i området. Planen skal også ivareta eksisterende fritidsbebyggelse, naust og småbåtanlegg, og tilhørende infrastruktur til hovedformålene. Planområdet er til sammen ca. 103 daa.

Det har vært utarbeidet planprogram og reguleringsplanen er nylig sendt til 1.gangs behandling og skal snart legges ut til offentlig ettersyn.

Sted: Slørdal, Snillfjord kommune
Byggherre: Marine Harvest as
Status: Sendt til 1. gangs behandling