Hammerdal reguleringsplan

Frøya kommune har på reguleringstidspunktet mangel på boliger og boligtomter. En regulering som muliggjør oppføring av flere boliger er i tråd med kommunens ønsker. Kommunen har via lokalavisa «Hitra Frøya» invitert grunneiere til å «komme på banen» med tanke på å tilrettelegge for økt boligbygging.

Eiendommen er en del av Frøya kommunes arealplan. En del av arealet har formål landbruks-, natur- og friluftsområder sone I (LNF) med byggeforbud. Den andre delen er regulert til utbyggingsområde bolig.

Eier av gnr.10/bnr.12 ønsker å utarbeide reguleringsplan med formål boligbebyggelse, kjøreveg og landbruksområde. Reguleringsplan Hammerdal vil utgjøre en utvidelse av allerede etablerte boligområder på Hamarvika og Nordhammer.

Planområdet ligger i Hamarvika, nærmere bestemt Grindskardhaugen, på nordvestsiden av riksveg 716. Området inneholder ved reguleringsoppstart:

  • To boligeiendommer innenfor reguleringsområdet.
  • LNF-område, tidligere dyrka mark og beiteområde.
  • De nye boligeiendommene vil få adkomst via eksisterende vei forbi området.

Planen ble vedtatt i 2014.

Sted: Harmavik, Frøya
Byggherre: Jan Hammerdal
Status: Vedtatt 2014