VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR HAUKVIKA VEST,
GNR./BNR. 137/ 2 m.fl. I VINJEFJORDEN, HEMNE, NYE HEIM KOMMUNE

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles med dette at det igangsettes privat regulering på ovenfor nevnte eiendom (m. fl.) i Haukvika i Vinjefjorden.
Planområdet
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til industri og LNFR formål.
Planområdet er foreløpig avgrenset som vist på vedlagte varslingskart, men detaljert planavgrensning må avklares med Statens vegvesen det er varslet oppstart for delvis overlappende område fra deres side. Foreløpig planområde for Haukvik Genbank As sin plan er på ca. 56 daa. Reguleringen vil berøre flere eiendommer. Vedlagte kart viser hvilke eiendommer som vil bli berørt.

Formålet med reguleringen
Reguleringsplanen vil inneholde formålene industri, boligbebyggelse og LNFR, samt parkering og kjørevei.
Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning og det er konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.

Forslagsstiller og grunneier:
Forslagsstiller er Haukvik Genbank AS, Vinjefjordsveien 524, 7203 VINJEØRA.
Sørli arkitekter as er utførende konsulent for planleggingen.
For nærmere informasjon, kontakt Sørli arkitekter as, tlf. 72 45 10 60.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes
Sørli arkitekter as
Øragt. 12a
7200 Kyrksæterøra
Eller sendes elektronisk: post@sorliarkitekter.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Hemne kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.
Frist for merknader er satt til t.o.m. den 18.01.20.
Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil reguleringsplanforslaget bli utarbeidet, for deretter å bli oversendt til Hemne kommune for saksbehandling.
Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da igjen bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Annonsering
Reguleringsarbeidet annonseres i avisa Sør-Trøndelag lørdag 21.12.19