Varsel om oppstart av planarbeid Dalen, Fjellværsøya – Hitra

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR GNR./BNR. 71/ 2 m.fl. «DALEN».

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles med dette at det igangsettes privat regulering på ovenfor nevnte eiendommer m.fl. i Dalen på Fjellværsøya på Hitra.

Planområdet

Størstedelen av området er kommuneplanens arealdel avsatt til utbyggingsområde (tettsted). Bukta er avsatt til småbåthavn i sjø.

Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte varslingskart, og planområdet er på ca.

120 daa. Reguleringen vil berøre flere eiendommer, og grunneiere er invitert til å delta i planprosessen, i brevs form. Vedlagte kart viser hvilke eiendommer som blir berørt.

Formålet med reguleringen

Reguleringsplanen vil inneholde formålene boligbebyggelse, småbåthavn, parkering, kjørevei og lekeplass, samt et område med kombinert bolig- og næringsbebyggelse vest for Knarrlagsundbrua.

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning og det er konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes. Planen antas ikke å ha vesentlige virkninger på miljø og samfunn i den grad at konsekvensutredning er nødvendig. Imidlertid kreves grunnundersøkelser i sjø og utvidet beskrivelse av området øst for fylkesveien og sør for brua, som søkes regulert til boligbebyggelse.

Forslagsstiller og grunneier:

Forslagsstiller er Åshild og Roar Landevaag, Knarrlagsundveien 427, 7242 Knarrlagsund.

Sørli arkitekter as er utførende konsulent for planleggingen.

For nærmere informasjon, kontakt Sørli arkitekter as, tlf. 72 45 10 60.

Merknader til oppstartsmeldingen

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

Sørli arkitekter as

Øragt. 12a

7200 Kyrksæterøra

Eller sendes elektronisk: post@sorliarkitekter.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Hitra kommune. Merknadene blir samlet og kommentert av Sørli arkitekter as. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til t.o.m. den 10.08.18.

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil reguleringsplanforslaget bli utarbeidet, for deretter å bli oversendt til Hitra kommune for saksbehandling.

Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Annonsering

Reguleringsarbeidet annonseres i lokalavisa Hitra-Frøya tirsdag 26.06.18.